Denna hemsida brukar cookies.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du vår användning av cookies. Detaljer

Värdighet för
den enskilde

VÅRA TJÄNSTER

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Vi arbetar med att kvalitetssäkra verksamheterna och bygga en tydlig struktur där vi kan erbjuda olika former av insatser. Inslussningsboende, traditionellt gruppboende HVB samt utslussningsboende. Allt behandlingsarbete bygger på ett tydligt individanpassat strukturerat behandlingsprogram, baserat på genomförandeplan samt de mål som upprättas i samarbete med placerande kommun, handläggare, föräldrar och ungdom.

Viktiga grundprinciper i behandlingsarbetet handlar om att skapa förutsättningar för ungdomarna att relatera till sin omvärld på ett mer välfungerande sätt än tidigare. För att uppnå detta arbetar vi med mentaliseringsbaserad terapi (MBT) som utgångspunkt i det miljöterapeutiska arbetet. Vårt fokus ligger även på att arbeta lågaffektivt.

Vår strävan är att ge möjligheter till en positiv förändring. Vi eftersträvar ett gott bemötande i alla led och stärker upp de positiva sidorna hos varje ungdom.

Med andra ord är vår målsättning att ungdomarna, ska erbjudas en miljö som är beredda att ta emot dem med respekt för deras unika situation och erbjuda en ny möjlighet att knyta an, växa och skapa bärande relationer.

VEM KAN KOMMA TILL OSS?

Vi är ett behandlingshem för barn och ungdomar i åldern 12-21 år med social problematik, tidiga relationsstörningar, skolproblematik, ADHD, Asperger, Autism, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS

Birgitta Ekegren/Regionchef Norr
072-252 99 80

Hedvig Thuresson/Föreståndare
070-092 06 30

ANPASSAT UTIFRÅN UNGDOMENS BEHOV

Personalen har regelbunden tillgång till handledare. Vi kan även erbjuda stöd och samtal för ungdomar utifrån vad de har för problematik då vi har externa samarbetspartners att tillgå.

Vi har även möjlighet att erbjuda inslussningslägenhet där vi kan stärka upp extra kring ungdomen som ett första steg innan ungdomen kan flytta till ett s.k. traditionellt HVB. Som ett tredje steg kan vi även erbjuda utslussningslägenhet där behovet av stöd och tillsyn varieras utifrån ungdomen behov.

VAD ERBJUDER VI

 • Den pågående behandlingen/vården utvärderas och följs upp kontinuerligt av kontaktperson/föreståndare, ungdomen samt områdeschef HVB samt tillsammans med uppdragsgivaren vid de regelbundet.
  Utvärdering och uppföljning sker mot bakgrund av den individuella genomförandeplanen samt upprättade mål. Dessa delges och upprättas i samarbete med uppdragsgivarna samt ungdomen och revideras kontinuerligt. Rapportering/information sker till uppdragsgivaren efter önskemål och behov.
  Verksamheten styrs kvalitetsmässigt via Aberias ledningssystem för kvalitet som innehåller både styr och processdokument.

 • Vi kan även erbjuda en individuell planering för utsluss och eftervård utifrån den enskilda ungdomens behov och resurser.

  Efter det att ungdomen flyttat till eget boende alt. flyttat hem och skrivits ut från behandlingshemmet kan vi vid behov och önskemål finnas kvar som stödperson ytterligare en tid.

 • De flesta ungdomar vi möter har haft stora svårigheter vad gäller skolgång. Med anledning av det lägger vi stor vikt vid att komma tillrätta med skol- och ev undervisningsproblematik. Vi lägger stor vikt vid att vara ett stöd i inlärningen och läxläsning m.m

  Aberia Roslagen har ett samarbete med Aktiviaskolan samt övriga skolor i närområdet till HVB-hemmet. Aktiviaskolan, är en grund- och grundsärskola med hög kompetens att möta barn med särskilda behov.

 • Vår målsättning är att skapa en strukturerad vardag och fritid utifrån elevens förmåga och behov.

  Vår strävan är att varje ungdom ska delta i skolundervisning och för de ungdomar som inte klarar av att delta planeras andra dagliga aktiviteter som utgår från elevens intressen och med målsättning att ungdomen ska klara av sin skolgång/praktik

  Vi ser det också som en viktig del i behandlingsinnehållet att kunna erbjuda ungdomarna att prova på och utveckla olika fritidssysselsättningar. Vi uppmuntrar ungdomarna inte bara att ägna sig åt fysiska aktiviteter utan vi tycker också att det är viktigt att kunna erbjuda aktiviteter både inom kultur, föreningsliv och natur.

 • Insatsens längd varierar beroende på ungdomens problematik och uppdragets innehåll. För mer djupgående problematik visar aktuell forskning och empirisk erfarenhet att behovet av behandling bör beräknas till ca 18 månader.

 • Ansökan sker direkt till Aberia Roslagen HVB AB,
  Birgitta Ekegren, birgitta.ekegren@aberia.se, 072-252 99 80.

 • Verksamheten har bedrivits sedan oktober 1995.
  Vår organisation består av områdeschef för HVB, föreståndare, samordnare samt behandlingsassistenter. Inom Aberia finns även ytterligare stödfunktioner tex. kvalitetsansvarig.

  Personal har den kompetens och erfarenhet som IVO samt placerande kommuner/avtalspartners kräver.

 • Barn- och ungdomspsykiater eller annan specialkompetens anlitas utifrån behov eller önskemål från placerande kommun.

 • Inom Aberia Roslagen HVB har perosnalen tillgång till intern samt extern handledning utöver ordinarie personalmöten. Vidare anordnas/erbjuds utbildningar ett antal gånger per år utifrån behov samt interna och externa kvalitetskrav däribland Brand och första hjälpen.

 • Gott samarbete i det professionella nätverket är en förutsättning för framgångsrik behandling. Regelbundna behandlingskonferenser med placerande kommun hålls för planering, uppföljning och revidering av den individuella genomförandeplanen.

  Vidare har vi samarbete med skolor, lokala föreningar samt med övriga bolag inom vår koncern Norlandia Health & Care Group däribland ” Kör för livet”.

 • Vi arbetar efter IVO allmänna råd om kvalitetssystem inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, SOSFS 2000:15 och har utvecklat ett eget ledningssystem för systematiserat kvalitetsarbete.

 • I vår plan för kompetensutveckling ingår regelbunden handledning extern o intern. Vidare anordnar vi utbildningar med såväl externa som interna föreläsare. Lämpliga utbildningar/kurser/ föreläsningar erbjuds vid behov.

 • Våra verksamheter är spridda i Norrort stor Stockholm. Det finns allmänna kommunikationsmedel att tillgå till alla verksamheterna. Vidare har samtliga verksamheter ett flertal bilar att tillgå för att möta verksamhetens och ungdomarnas behov av transporter.

UNDRAR DU NÅGOT? KONTAKTA OSS

Vi finns här för dig. Om du behöver hjälp, ring oss eller använd kontaktformuläret nedan.

*Måste fyllas iaberia.sverige@aberiahealthcare.com Kontaktformulär - HVB