Denna hemsida brukar cookies.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du vår användning av cookies. Detaljer

Värdighet för
den enskilde

VÅRA TJÄNSTER

SoL - VILBO

I ett naturskönt Österlen, placerat mellan den medeltida staden Ystad, välbekanta Kåseberga med sina Ales stenar och Tomelilla finns Aberia Vilbo. Vi erbjuder människor med psykiska funktionsnedsättningar en behandlingsmiljö utifrån SoL (Särskild boende enligt socialtjänstlagen) och HSL (Hälso och sjukvårdslagen).

MÅLEN FÖR ABERIA VILBOS VEKSAMHET ÄR FÖLJANDE:

 • Att med god kvalitet erbjuda och utföra uppdrag för kommuner med vilka vi har upprättat avtal
 • Skapa god boendemiljö och ett meningsfullt liv för våra klienter
  1. Bistå klienter att skapa förutsättningar för ett självständigt liv
  2. Möjliggöra för klienter att förbättra sin totala livssituation
  3. Stödja klienter nätverk av kontakter ute i samhället, t.ex. vård, myndigheter och närstående

VÄRDEGRUND

Aberia Vilbos grundläggande värden är trygghet, respekt och värdighet. Dessa grundläggande värden värnar vi om och kan med stolthet säga genomsyrar hela vår verksamhet.

För den enskilde personen tror vi att:

 • Alla människor, med rätt stöd har möjlighet att utveckla sina inneboende resurser trots eller med sina funktionsnedsättningar.
 • Att med kunnig och lyhörd personal som finns där för den enskildes situation, skapar vi förutsättningar för nya erfarenheter och självinsikter. Detta för att gemensamt nå en livssituation där egenmakt och återhämtning är vår ledstjärna.
 • Respekt, tillit, förtroende och se det unika hos varje individ är fokus för oss på Aberia Vilbo.

METOD OCH VÅRDEIDEOLOGI:

Vi arbetar med ett Salutogent perspektiv, vilket innebär att vi fokuserar främst på de faktorer som vidmakthåller hälsa. Detta innebär att vi arbetar utifrån att stärka de resurser och förmågor den enskilde har och därigenom alltid ta tillvara det friska. Det Salutogena perspektivet grundades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Arbetsmetoden har empiriskt kvalitativt goda resultat för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.

Vi ser människan som en helhet och KASAM (Känsla av sammanhang) följer som en röd tråd i vårt möte, såsom:

Meningsfullhet:

Där vi arbetar med de inre och yttre utmaningar som den enskilde bär med sig. Målet blir därmed hur vi stödjer och bidrar till de uppsatta gemensamma målen för individen. Detta kopplar vi till motivation för den enskilde individen, så att det ger mening och värde. Som ett led i detta arrangerar vi även brukarråd, som ett sätt att öka medbestämmandet för den enskilde och därigenom också meningsfullhet och delaktighet för den som vistas hos oss.

Begriplighet:

Tydlighet och känna sig delaktig i det sammanhang man befinner sig i. Vi jobbar med kontinuerlig uppföljning och medbestämmande för att tydliggöra så att sammanhanget blir begripligt för personens egna situation. Våra duktiga och erfarna medarbetare finns där för samtal och personligt stöd. Som ett led i detta är därför kontaktmannaskapet mellan den boende och personal en viktig del i detta förtroendeskapande här på Aberia Vilbo.

Hanterbarhet:

Fokus på individens situation och funktionsnedsättning som utgångspunkt, däri ser vi både till personens hälsa och möjligheter för utveckling. Alltid med utgångspunkt ”här och nu” och ”framåt”.

AKTIVITET

Tillsammans med kontaktperson som samtliga klienter erbjuds, planerar vi aktiviteter som främjar den enskildes önskemål. Detta kan innefatta personlig omvårdnad, sätter upp mål så att den boende får utvecklas och pröva på nya saker.

Vi arbetar med strukturerade, individuella planer som klient och kontaktperson upprättat. Detta för att klienten ska få en tydlig och förutsägbar vardag. Utgångspunkten är den enskildes egna intressen, önskemål och behov. Vi arbetar ständigt med planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna. Tydliga mål, rutiner och struktur är en förutsättning i vårt vardagliga tänk.

Vi har också en kreativitetsateljé, där ansvarig symbolpedagog på ett kreativt vis tar tillvara, lotsar och inspirerar till skapande aktiviteter. I aktivitetsverkstaden så finns möjlighet till aktiviteter med lera, göra smycken eller renovera möbler, för att nämna något.

Friskvård både uppmuntrar och främjar vi här på Aberia Vilbo. Vi har därför tillgång till ett mindre motionsgym för den som önskar. Andra aktiviteter kan var promenader i den natur- och rofyllda omgivningarna runt Aberia Vilbo. För den som är intresserad av trädgård så har vi en stor trädgård som välkomnar detta intresse.

Vi anordnar även gemensamma och enskilda utflykter allt utifrån klienters önskemål.

PERSONAL

I vår personalgrupp på Aberia Vilbo finns undersköterskor, skötare, ansvarig sjuksköterska, behandlingspedagog, alkohol och drogterapeut, symbolpedagog samt beteendevetare. Vi har alla olika erfarenheter och utbildning inom vård och omsorg. Personalen har fortlöpande kompetensutbildning och regelbunden handledning.

Vi har psykiatriker, allmänläkare i medicin samt arbetsterapeut knutna till vår verksamhet.

Här på Aberia Vilbo har vi lång erfarenhet av att möta människor med psykisk (o)hälsa. Vår arbetsgrupp är homogen, och vårt mål är alltid att se till alla människors rätt för ett värdigt och meningsfullt liv. Alltid med stort engagemang, respekt och egen närvaro.

KONTAKT

Vi finns här för dig, redo att svara på frågor och funderingar.
Vi på Aberia Vilbo ser fram emot att få höra ifrån dig.

Kontakta oss